Usage Statistics for smi44.ru

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 03:57 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 520242
Total Files 395806
Total Pages 513912
Total Visits 65496
Total KBytes 19134747
Total Unique Sites 19857
Total Unique URLs 9676
Total Unique Referrers 4665
Total Unique User Agents 3880
. Avg Max
Hits per Hour 722 2709
Hits per Day 17341 28808
Files per Day 13193 19086
Pages per Day 17130 27687
Sites per Day 661 1703
Visits per Day 2183 3108
KBytes per Day 637825 886749
Hits by Response Code
Code 200 - OK 76.08% 395806
Code 206 - Partial Content 0.04% 232
Code 301 - Moved Permanently 0.23% 1194
Code 302 - Found 0.37% 1914
Code 304 - Not Modified 4.76% 24750
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.00% 9
Code 404 - Not Found 18.49% 96176
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 159

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 18094 3.48% 14304 3.61% 17986 3.50% 2342 3.58% 1195 6.02% 596932 3.12%
2 19121 3.68% 14673 3.71% 18952 3.69% 2511 3.83% 1274 6.42% 768786 4.02%
3 18895 3.63% 14447 3.65% 18694 3.64% 2504 3.82% 1250 6.30% 798886 4.18%
4 20594 3.96% 15533 3.92% 20373 3.96% 2848 4.35% 1494 7.52% 691779 3.62%
5 2370 0.46% 1989 0.50% 2364 0.46% 357 0.55% 251 1.26% 98543 0.51%
6 11175 2.15% 8725 2.20% 11107 2.16% 1621 2.47% 834 4.20% 436607 2.28%
7 20211 3.88% 15696 3.97% 20042 3.90% 2318 3.54% 1309 6.59% 756875 3.96%
8 19478 3.74% 15454 3.90% 19328 3.76% 2158 3.29% 1194 6.01% 757873 3.96%
9 18682 3.59% 14647 3.70% 18519 3.60% 2435 3.72% 1227 6.18% 799145 4.18%
10 19557 3.76% 15592 3.94% 19400 3.77% 2699 4.12% 1262 6.36% 684605 3.58%
11 17803 3.42% 14046 3.55% 17695 3.44% 2551 3.89% 1130 5.69% 762666 3.99%
12 2288 0.44% 2022 0.51% 2283 0.44% 321 0.49% 206 1.04% 91705 0.48%
13 13991 2.69% 10089 2.55% 13923 2.71% 1941 2.96% 908 4.57% 458064 2.39%
14 24805 4.77% 16116 4.07% 24555 4.78% 2977 4.55% 1631 8.21% 665051 3.48%
15 17733 3.41% 13606 3.44% 17587 3.42% 2123 3.24% 1132 5.70% 813374 4.25%
16 16793 3.23% 12774 3.23% 16640 3.24% 2444 3.73% 1257 6.33% 573727 3.00%
17 19119 3.68% 15248 3.85% 18967 3.69% 2292 3.50% 1246 6.27% 599016 3.13%
18 15439 2.97% 11896 3.01% 15306 2.98% 2120 3.24% 1133 5.71% 571890 2.99%
19 12472 2.40% 10364 2.62% 12419 2.42% 1581 2.41% 618 3.11% 483925 2.53%
20 13968 2.68% 11074 2.80% 13874 2.70% 1683 2.57% 867 4.37% 479011 2.50%
21 19095 3.67% 13091 3.31% 18792 3.66% 2562 3.91% 1479 7.45% 755583 3.95%
22 17368 3.34% 13634 3.44% 17166 3.34% 1964 3.00% 995 5.01% 600974 3.14%
23 17885 3.44% 14107 3.56% 17783 3.46% 1925 2.94% 993 5.00% 552437 2.89%
24 18964 3.65% 14461 3.65% 18792 3.66% 2530 3.86% 1338 6.74% 622909 3.26%
25 17439 3.35% 13145 3.32% 17182 3.34% 2306 3.52% 1141 5.75% 803472 4.20%
26 15901 3.06% 12600 3.18% 15578 3.03% 2042 3.12% 920 4.63% 808943 4.23%
27 15522 2.98% 12516 3.16% 15332 2.98% 2058 3.14% 952 4.79% 628098 3.28%
28 21380 4.11% 17460 4.41% 21166 4.12% 2802 4.28% 1417 7.14% 727746 3.80%
29 25292 4.86% 17411 4.40% 24420 4.75% 3066 4.68% 1648 8.30% 859375 4.49%
30 28808 5.54% 19086 4.82% 27687 5.39% 3108 4.75% 1703 8.58% 886749 4.63%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 650 19529 3.75% 537 16138 4.08% 646 19406 3.78% 27714 831418 4.35%
1 538 16151 3.10% 452 13569 3.43% 535 16064 3.13% 20726 621777 3.25%
2 511 15356 2.95% 438 13159 3.32% 509 15284 2.97% 25961 778838 4.07%
3 504 15142 2.91% 428 12857 3.25% 501 15048 2.93% 20752 622549 3.25%
4 502 15065 2.90% 424 12744 3.22% 496 14890 2.90% 24259 727768 3.80%
5 474 14248 2.74% 398 11955 3.02% 470 14122 2.75% 19515 585446 3.06%
6 489 14679 2.82% 395 11854 2.99% 484 14545 2.83% 19498 584947 3.06%
7 539 16186 3.11% 421 12649 3.20% 533 15990 3.11% 20243 607302 3.17%
8 727 21812 4.19% 529 15896 4.02% 716 21501 4.18% 24763 742880 3.88%
9 817 24526 4.71% 603 18096 4.57% 805 24177 4.70% 27839 835164 4.36%
10 801 24038 4.62% 575 17260 4.36% 789 23686 4.61% 28092 842748 4.40%
11 912 27372 5.26% 650 19507 4.93% 898 26942 5.24% 33067 992011 5.18%
12 904 27142 5.22% 669 20076 5.07% 888 26660 5.19% 29644 889325 4.65%
13 893 26796 5.15% 652 19583 4.95% 881 26430 5.14% 27473 824196 4.31%
14 978 29365 5.64% 742 22277 5.63% 969 29075 5.66% 34591 1037744 5.42%
15 951 28534 5.48% 712 21376 5.40% 938 28163 5.48% 38372 1151165 6.02%
16 933 28018 5.39% 683 20513 5.18% 921 27651 5.38% 33073 992177 5.19%
17 831 24945 4.79% 615 18460 4.66% 819 24590 4.78% 26281 788440 4.12%
18 760 22828 4.39% 578 17340 4.38% 753 22595 4.40% 25087 752616 3.93%
19 715 21472 4.13% 529 15879 4.01% 706 21193 4.12% 27969 839079 4.39%
20 734 22037 4.24% 522 15681 3.96% 724 21743 4.23% 28461 853838 4.46%
21 766 22985 4.42% 572 17171 4.34% 757 22715 4.42% 29013 870379 4.55%
22 718 21563 4.14% 525 15778 3.99% 707 21212 4.13% 23415 702442 3.67%
23 681 20453 3.93% 532 15988 4.04% 674 20230 3.94% 22016 660495 3.45%

Top 30 of 9676 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 58098 11.17% 8699521 45.46% /
2 33744 6.49% 2226852 11.64% /rss/
3 23378 4.49% 727675 3.80% /rss2/
4 12279 2.36% 262075 1.37% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
5 10091 1.94% 49081 0.26% /news/tourism/
6 10001 1.92% 117536 0.61% /news/
7 9495 1.83% 60948 0.32% /news/governance/
8 8987 1.73% 58613 0.31% /news/society/
9 8938 1.72% 1087644 5.68% /stats/usage_201404.html
10 8187 1.57% 50165 0.26% /news/sport/
11 7985 1.53% 49346 0.26% /news/education/
12 7972 1.53% 49381 0.26% /news/culture/
13 7612 1.46% 46274 0.24% /news/economy/
14 7014 1.35% 66439 0.35% /news/municipal/
15 6802 1.31% 39588 0.21% /news/health/
16 6176 1.19% 40 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
17 4654 0.89% 37987 0.20% /news/agriculture/
18 4345 0.84% 127 0.00% /bitrix/tools/autosave.php
19 3827 0.74% 604539 3.16% /_fonts/pfdintextcondpromedium.woff
20 3291 0.63% 8691 0.05% /bitrix/tools/captcha.php
21 2212 0.43% 16525 0.09% /bitrix/admin/get_start_menu.php
22 2028 0.39% 63528 0.33% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
23 1723 0.33% 35550 0.19% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
24 1404 0.27% 466003 2.44% /_fonts/pfdintextcondpromedium.eot
25 1272 0.24% 51544 0.27% /bitrix/admin/iblock_element_edit.php
26 1100 0.21% 908 0.00% /bitrix/admin/fileman_manage_snippets.php
27 985 0.19% 13780 0.07% /experts/
28 984 0.19% 18709 0.10% /galery/
29 967 0.19% 12906 0.07% /video/
30 945 0.18% 12852 0.07% /fraternity/news/

Top 10 of 9676 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 58098 11.17% 8699521 45.46% /
2 33744 6.49% 2226852 11.64% /rss/
3 11 0.00% 1407696 7.36% /smi44.sql
4 8938 1.72% 1087644 5.68% /stats/usage_201404.html
5 23378 4.49% 727675 3.80% /rss2/
6 3827 0.74% 604539 3.16% /_fonts/pfdintextcondpromedium.woff
7 1404 0.27% 466003 2.44% /_fonts/pfdintextcondpromedium.eot
8 427 0.08% 430010 2.25% /sitemap_000.xml
9 12279 2.36% 262075 1.37% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
10 10001 1.92% 117536 0.61% /news/

Top 10 of 4550 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 58098 11.17% 12229 19.62% /
2 33744 6.49% 7565 12.14% /rss/
3 12279 2.36% 5135 8.24% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
4 10001 1.92% 820 1.32% /news/
5 1723 0.33% 731 1.17% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
6 842 0.16% 707 1.13% /news/municipal/politseyskie-zaderzhali-zloumyshlennika-kotoryy-do-smerti-izbil-neznakomtsa/
7 886 0.17% 585 0.94% /news/society/v-kostrome-tragicheski-pogib-rukovoditel-regionalnogo-upravleniya-rospotrebnadzora-aleksandr-khomich/
8 696 0.13% 521 0.84% /news/municipal/zhiguli-vyleteli-s-trassy-i-oprokinulis-na-kryshu-voditel-gospitalizirovan-v-bolnitsu-kostromy/
9 545 0.10% 442 0.71% /news/municipal/politseyskie-zaderzhali-mototsiklista-sbivshego-dvukhletnego-rebenka/
10 985 0.19% 382 0.61% /experts/

Top 10 of 4322 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 58098 11.17% 12880 27.59% /
2 33744 6.49% 7459 15.98% /rss/
3 12279 2.36% 4195 8.99% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
4 6176 1.19% 1422 3.05% /bitrix/tools/public_session.php
5 10001 1.92% 760 1.63% /news/
6 1723 0.33% 719 1.54% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
7 886 0.17% 585 1.25% /rss/mnplt.php
8 7014 1.35% 378 0.81% /news/municipal/
9 634 0.12% 293 0.63% /news/governance/galichskoe-ozero-/
10 637 0.12% 234 0.50% /news/society/administratsiya-kostromskoy-oblasti-prosit-razreshit-rybakam-lovit-rybu-za-predelami-nerestovykh-zon/

Top 30 of 19857 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 20246 3.89% 16461 4.16% 246497 1.29% 101 0.15% 188.254.53.86
2 18327 3.52% 18125 4.58% 1089580 5.69% 131 0.20% spider-37-140-141-4.yandex.com
3 11572 2.22% 5631 1.42% 183356 0.96% 7 0.01% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
4 11366 2.18% 11366 2.87% 423354 2.21% 64 0.10% nebula3.yandex.ru
5 11167 2.15% 11167 2.82% 424085 2.22% 59 0.09% newstorage3.yandex.ru
6 11070 2.13% 11070 2.80% 423665 2.21% 56 0.09% newstorage1.yandex.ru
7 10727 2.06% 10727 2.71% 399044 2.09% 55 0.08% nebula1.yandex.ru
8 8725 1.68% 8725 2.20% 1066013 5.57% 29 0.04% 31.184.238.95
9 8233 1.58% 7809 1.97% 63376 0.33% 52 0.08% crawler1.pressindex.ru
10 8076 1.55% 7629 1.93% 97373 0.51% 88 0.13% crawler7.pressindex.ru
11 7855 1.51% 7855 1.98% 152634 0.80% 2 0.00% kant7.opoint.com
12 7426 1.43% 6932 1.75% 95965 0.50% 119 0.18% www.crawler2.pressindex.ru
13 6955 1.34% 5853 1.48% 135266 0.71% 156 0.24% www.crawler6.pressindex.ru
14 6744 1.30% 5898 1.49% 119355 0.62% 3 0.00% kepler5.opoint.com
15 6551 1.26% 6548 1.65% 1760311 9.20% 5 0.01% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
16 6087 1.17% 2427 0.61% 26942 0.14% 48 0.07% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
17 5982 1.15% 5396 1.36% 90979 0.48% 104 0.16% crawler5.pressindex.ru
18 5914 1.14% 5913 1.49% 1589192 8.31% 22 0.03% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
19 5488 1.05% 2282 0.58% 22420 0.12% 21 0.03% crawl-66-249-76-63.googlebot.com
20 5187 1.00% 5089 1.29% 95422 0.50% 24 0.04% kant4.opoint.com
21 4999 0.96% 4999 1.26% 45585 0.24% 285 0.44% 138.91.54.146
22 4573 0.88% 1588 0.40% 19630 0.10% 3 0.00% blexn6.webmeup.com
23 4487 0.86% 4487 1.13% 42440 0.22% 349 0.53% 46.28.16.249
24 4127 0.79% 4127 1.04% 38835 0.20% 324 0.49% 46.28.16.247
25 3282 0.63% 3252 0.82% 62901 0.33% 9 0.01% kant11.opoint.com
26 3085 0.59% 1295 0.33% 46662 0.24% 152 0.23% access-46-42-4-164.kmtn.ru
27 2675 0.51% 2675 0.68% 112333 0.59% 80 0.12% 178.76.240.148
28 2553 0.49% 1214 0.31% 11424 0.06% 3 0.00% crawl-66-249-67-212.googlebot.com
29 2480 0.48% 1128 0.28% 10807 0.06% 3 0.00% crawl-66-249-67-180.googlebot.com
30 2394 0.46% 1110 0.28% 10498 0.05% 4 0.01% crawl-66-249-67-254.googlebot.com

Top 10 of 19857 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6551 1.26% 6548 1.65% 1760311 9.20% 5 0.01% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 5914 1.14% 5913 1.49% 1589192 8.31% 22 0.03% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
3 18327 3.52% 18125 4.58% 1089580 5.69% 131 0.20% spider-37-140-141-4.yandex.com
4 8725 1.68% 8725 2.20% 1066013 5.57% 29 0.04% 31.184.238.95
5 11167 2.15% 11167 2.82% 424085 2.22% 59 0.09% newstorage3.yandex.ru
6 11070 2.13% 11070 2.80% 423665 2.21% 56 0.09% newstorage1.yandex.ru
7 11366 2.18% 11366 2.87% 423354 2.21% 64 0.10% nebula3.yandex.ru
8 10727 2.06% 10727 2.71% 399044 2.09% 55 0.08% nebula1.yandex.ru
9 20246 3.89% 16461 4.16% 246497 1.29% 101 0.15% 188.254.53.86
10 11572 2.22% 5631 1.42% 183356 0.96% 7 0.01% crawl-66-249-78-241.googlebot.com

Top 30 of 4665 Total Referrers
# Hits Referrer
1 277824 53.40% - (Direct Request)
2 27344 5.26% http://smi44.ru/
3 13507 2.60% http://www.yandex.ru
4 13426 2.58% https://www.google.ru
5 12615 2.42% http://smi44.ru/news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
6 10679 2.05% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_c98377109e5ad74624ddf462faabc62b.css
7 9636 1.85% http://www.google.com/
8 8865 1.70% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php
9 7405 1.42% http://news.yandex.ru/yandsearch
10 6950 1.34% http://yandex.ru/clck/jsredir
11 3595 0.69% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_list_admin.php
12 3548 0.68% http://smi44.ru/rss/
13 3146 0.60% http://yandex.ru/yandsearch
14 3119 0.60% http://smi44.ru/news/
15 3088 0.59% http://smi44.ru/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+chosen+nickname+
16 2735 0.53% http://www.smi44.ru/rss/
17 2341 0.45% http://smi44.ru/news/municipal/politseyskie-zaderzhali-zloumyshlennika-kotoryy-do-smerti-izbil-neznakomtsa/
18 2029 0.39% http://smi44.ru/news/society/v-kostrome-tragicheski-pogib-rukovoditel-regionalnogo-upravleniya-rospotrebnadzora-aleksandr-khomich/
19 1740 0.33% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_001974d7aa7c552815827e9c80432446.css
20 1698 0.33% http://smi44.ru/news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
21 1587 0.31% http://smi44.ru/news/municipal/zhiguli-vyleteli-s-trassy-i-oprokinulis-na-kryshu-voditel-gospitalizirovan-v-bolnitsu-kostromy/
22 1390 0.27% https://www.google.ru/
23 1221 0.23% https://www.google.ru/search
24 1184 0.23% http://smi44.ru/news/municipal/politseyskie-zaderzhali-mototsiklista-sbivshego-dvukhletnego-rebenka/
25 1137 0.22% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_5ed726c8b2ab105334d74916036f6310/template_5ed726c8b2ab105334d74916036f6310_7f23b01472088e1b2cb8027d244adba4.css
26 1079 0.21% http://smi44.ru/news/society/v-kostromskoy-oblasti-molodye-ekstremaly-namerevalis-sprygnut-s-opory-vysokovoltnoy-lep/
27 1077 0.21% http://smi44.ru/bitrix/admin/index.php
28 1020 0.20% http://smi44.ru/news/governance/v-dvukh-rayonakh-kostromskoy-oblasti-v-mestakh-podtopleniya-nizkovodnykh-mostov-organizovany-lodochn/
29 1016 0.20% http://smi44.ru/news/society/doktoru-kotoryy-pomog-sotnyam-lyudey-samomu-nuzhna-pomoshch/
30 959 0.18% http://smi44.ru/news/economy/soglashenie-o-namereniyakh-podpisano-mezhdu-administratsiey-kostromskoy-oblasti-i-optovym-rynkom-sel/

Top 20 of 92 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 3.57% новости кострома
2 3 2.68% кострома 26 апреля открытие библиотеки
3 3 2.68% кострома умер а.хомиченок
4 3 2.68% новости костромы росс я
5 3 2.68% нужна помощь земскому доктору костромская область
6 2 1.79% выращивание дыни в костроме
7 2 1.79% костромская область новый завод
8 2 1.79% новости костромской области
9 2 1.79% паводок нерехта 2014
10 2 1.79% подрядчик строительства завода в волгореченске
11 2 1.79% тираж монет нерехта
12 2 1.79% фонд содействия реформированию жкх
13 2 1.79% фото аварии 26 апреля 2014 г михаила тележки-
14 2 1.79% черемисский ильм костромская область
15 1 0.89% 1 апреля про машину
16 1 0.89% kapremont44.ru кологрив
17 1 0.89% smi44.ru
18 1 0.89% Весенняя призывная компания
19 1 0.89% Кострома соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов спорта
20 1 0.89% Кострома чемпионат фсин

Top 15 of 3880 Total User Agents
# Hits User Agent
1 48073 9.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 46790 8.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 36018 6.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 27447 5.28% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008121622 Fedora/3.0.5-1.fc10 Firefox/3.0.5
5 15642 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 15289 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
7 12465 2.40% BitrixCloud Monitoring/1.0
8 8614 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; InterfaxScanBot/1.0; http://scan-interfax.ru)
9 8611 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
10 7781 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.142 Safari/535.19
11 6125 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 5190 1.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
13 5044 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5
14 4820 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
15 4775 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36

Usage by Country for April 2014

Top 30 of 78 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 186355 35.82% 134571 34.00% 5342126 27.92% Russian Federation
2 164233 31.57% 131539 33.23% 6111699 31.94% Commercial (com)
3 139964 26.90% 107126 27.07% 6096915 31.86% Unresolved/Unknown
4 18551 3.57% 13139 3.32% 1074052 5.61% Network (net)
5 4640 0.89% 4483 1.13% 184775 0.97% Germany
6 1151 0.22% 1150 0.29% 39395 0.21% China
7 954 0.18% 807 0.20% 66584 0.35% Ukraine
8 855 0.16% 530 0.13% 33438 0.17% Generic TLD (info)
9 437 0.08% 357 0.09% 9266 0.05% Non-Profit (org)
10 301 0.06% 267 0.07% 9615 0.05% Poland
11 289 0.06% 277 0.07% 73422 0.38% France
12 257 0.05% 243 0.06% 6792 0.04% European Union
13 238 0.05% 198 0.05% 8427 0.04% Italy
14 237 0.05% 230 0.06% 24196 0.13% Brazil
15 224 0.04% 207 0.05% 7561 0.04% Moldova
16 134 0.03% 60 0.02% 1617 0.01% Tuvalu
17 128 0.02% 100 0.03% 8576 0.04% Generic Business (biz)
18 124 0.02% 79 0.02% 4221 0.02% Czech Republic
19 123 0.02% 53 0.01% 1334 0.01% Kazakhstan
20 111 0.02% 36 0.01% 685 0.00% Address Routing (arpa)
21 111 0.02% 57 0.01% 2222 0.01% Belarus
22 91 0.02% 37 0.01% 2886 0.02% Soviet Union
23 76 0.01% 21 0.01% 379 0.00% Estonia
24 73 0.01% 73 0.02% 28 0.00% Denmark
25 52 0.01% 51 0.01% 1489 0.01% Netherlands
26 51 0.01% 41 0.01% 1752 0.01% Finland
27 51 0.01% 23 0.01% 864 0.00% Turks and Caicos Islands
28 28 0.01% 9 0.00% 111 0.00% Armenia
29 24 0.00% 20 0.01% 899 0.00% Switzerland
30 24 0.00% 18 0.00% 824 0.00% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.21